(1) आकोदिया
(2) आलोरिया
(3) अंधेरिया
(4) अणीजवाल
(5) बड़गोत्या
(6) बड़ोदिया
(7) बासणवाल
(8) बासेट्या
(9) बेंतेड़ा
(10) बेनीवाल
(11) बिल्लोरिया
(12) भदाला
(13) भगोरिया
(14) भखण्ड (अखण्ड)
(15) भरतुण्या
(16) भियाणिया
(17) भीटोल (भीटोलिया)
(18) बोर्या
(19) बुआ
(20) चरावण्डिया
(21) डबरोल्या (डरबोलिया)
(22) देवतवाल
(23) धनेरवाल
(24) दिवाणियां
(25) डोरिया
(26) गजरानिया
(27) गमलाडु (गोमे)
(28) गांगिया, गंगवाल
(29) घुणावत
(30) गोगड़िया, गोयल
(31) गोठवाल
(32) गुनावत
(33) हनोत्या
(34) हुकिंया
(35) जाजोरिया
(36) जारवाल
(37) जाटवा
(38) जेड़िया
(39) झांटल
(40) जीनीवाल
(41) जुनवाल, जौनवाल
(42) कामीवाल
(43) कॉंकरवाल
(44) कारोल्या
(45) खापरिया
(46) खटनाड़िया
(47) खोलवाल
(48) कुन्हारा
(49) कॅुंवाल
(50) लकवाल
(51) ललावत
(52) लोड़ेतिया
(53) लोड़िया
(54) लोदवाल, लोदवार
(55) मकवाल
(56) माली
(57) मरमट
(58) मेर, मेहर, मेहरा
(59) मिचाणिया
(60) मिचणवाल
(61) मिमरोट
(62) मुराड़िया
(63) नगवाड़ा, नागौर
(64) नौनीवाल
(65) पचवारिया
(66) परारिया
(67) राजलवाल
(68) राजोरिया
(69) रमण्डवाल
(70) रानीवाल
(71) रेसवाल
(72) सरखण्ड्या
(73) सेरवा, शेर
(74) सिरोहिया
(75) सुलानिया
(76) तलावलिया, तलावदिया
(77) टटवाड़िया, टटवाल, टाटावत
(78) टेंटवा
(79) ठाकुरिया
(80) तोंगर्या
(81) उचिणा
(82) उदयवाल
(83) उंज्जवाल
(84) वाणवार
(85) बेंडवाल